PROMOCITI

Projekt Erasmus+ "PROMOCITI - Promowanie Aktywnego Obywatelstwa"
Projekt "PROMOCITI - Promowanie Aktywnego Obywatelstwa", realizowany był przez 6 organizacji z 5 krajów Europy. Projekt był wspierany przez program Erasmus+ i trwał od lutego 2022 do lutego 2024 roku, skupiając się na kształceniu w zakresie Aktywnego Obywatelstwa w Uniwersytetach Ludowych. 

 

Partnerzy

 

Cele i Metody
Projekt miał na celu szkolenie kluczowych osób z placówek edukacji dorosłych i uniwersytetów ludowych w zakresie Aktywnego Obywatelstwa, które z kolei przekazywali swoją wiedzę do dwustu kolejnych zaangażowanych osób lokalnie związanych z tymi ośrodkami. Realizacja projektu obejmowała dwa główne wydawnictwa skoncentrowane na Aktywnym Obywatelstwie w uniwersytetach ludowych oraz na programie dla skutecznej współpracy z zaangażowanymi obywatelami.

 

Międzynarodowa Współpraca
Projekty Erasmus+ są z natury międzynarodowe. Intensywna współpraca z partnerami zagranicznymi oferowała szansę na naukę i wymianę doświadczeń związanych z pracą uniwersytetów ludowych i promowaniem Aktywnego Obywatelstwa.

 

Aktywne Obywatelstwo
Aktywne Obywatelstwo obejmuje wartości, wiedzę, umiejętności i kompetencje, bazując na wartościach demokratycznych i prawach człowieka. Podkreśla zaangażowanie i uczestnictwo na różnych poziomach – od lokalnego po globalny – i dotyczy relacji między jednostką a społecznością. Kluczowe jest odpowiedzialne działanie obywateli w rozwiązywaniu wspólnych problemów, jak choćby wsparcie dla lokalnej straży pożarnej czy walka z ksenofobią czy zmianami klimatycznymi. Te inne tamty podejmowane były podczas licznych spotkań zarówno stacjonarnych jak i online pomiędzy uczestnikami projektu. 

 

Uniwersytety Ludowe i Aktywne Obywatelstwo w Europie
Jak uniwersytety ludowe i podobne instytucje edukacji dorosłych w Europie mogą rozwijać swoją pracę nad Aktywnym Obywatelstwem i stać się zasobem dla rozwoju demokracji? To pytanie stanowi sedno projektu Erasmus+ PROMOCITI.

Dyrektorzy 25 uniwersytetów ludowych z pięciu różnych krajów odpowiedzieli na pytania dotyczące ich rozumienia koncepcji Aktywnego Obywatelstwa i opisali działania swoich instytucji w tym obszarze. Odpowiedzi te zostały przeanalizowane i zebrane w raporcie "Uniwersytety Ludowe i Aktywne Obywatelstwo w Europie". Analiza ujawnia wyzwania związane z Aktywnym Obywatelstwem i wspieraniem demokracji, które dotykają wszystkie uczestniczące uniwersytety ludowe. Należą do nich postawy wobec ruchów skrajnie prawicowych i antydemokratycznych, rola uniwersytetów ludowych w pracy z uchodźcami i migrantami, radzenie sobie z teoriami spiskowymi oraz pogłębiający się rozdźwięk w ramach digitalizacji. Wiele osób ankietowanych wskazało także na zmniejszoną gotowość społeczeństwa do angażowania się w kwestie społeczne w następstwie pandemii. W wielu krajach nie jest oczywiste, że zewnętrzni interesariusze i instytucje finansujące postrzegają Aktywne Obywatelstwo i promowanie zaangażowania jako kluczowe zadania dla uniwersytetów ludowych. W konsekwencji wiele działań zależy od finansowania projektowego, co często prowadzi do dużej niestabilności.

Aby przezwyciężyć wspomniane trudności, dyrektorzy szkół sformułowali dziesięć skutecznych strategii, które nasi koledzy przedstawiają w krótkich filmach wideo, które zobaczyć można u dołu strony - polecamy, zachęcamy!

 
Rezultaty Projektu
Podczas projektu powstały trzy publikacje dostępne do pobrania:

 

Cyfrowe Aktywne Obywatelstwo
Oprócz kompleksowego programu nauczania dla uniwersytetów ludowych, projekt zaowocował również "Dokumentem Impulsowym" dotyczącym "Cyfrowego Aktywnego Obywatelstwa". Dokument ten podkreśla znaczenie integracji cyfrowego wymiaru w koncepcję Aktywnego Obywatelstwa, co jest szczególnie ważne dla młodszych grup docelowych, dla których świat cyfrowy jest głównym narzędziem komunikacji.
Projekt "PROMOCITI" to inicjatywa, która ma na celu nie tylko edukację, ale również inspirację do działania, promując Aktywne Obywatelstwo w nowoczesnym wymiarze, zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym.
 

A TAK TO WYGLĄDAŁO KROK PO KROKU

Lipiec 2022

 

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ „PROMOCITI” za nami.
Wraz z pięcioma instytucjami partnerskimi z czterech różnych krajów, Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych zainicjowała projekt PROMOCITI. Finansowane zadanie w ramach programu Erasmus+ dotyczy Aktywnego Obywatelstwa w internatowych uniwersytetach ludowych i centrach edukacji dorosłych i trwać będzie do marca 2024.

 

Podczas drugiego spotkania projektowego w Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, Szwecja, omówiono i przeanalizowano dotychczasowe rezultaty projektu.

 

W ostatnich miesiącach, przeprowadzonych zostało 5 wywiadów z dyrektorami szkół zrzeszonych w OSUL i dotyczyły one zaangażowania ich organizacji w wolontariat i aktywizację obywatelską. Porównanie z partnerskim szkołami innych federacji wskazuje, że wyzwania jak i czynniki decydujące o sukcesie są wszędzie bardzo podobne. Silna sieć partnerów i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby to ważne podstawy prowadzące do sukcesu w realizacji działań pro-obywatelskich. Główną przeszkodą jest brak stałego finansowania w większości szkół, zarówno w naszym kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Bardziej szczegółowa analiza na ten temat zostanie opublikowana jesienią 2022 roku.

 

Drugim komponentem PROMOCITI jest kurs dla trenerów, którego celem jest umożliwienie nauczycielom i urzędnikom oświatowym ustanowienia swoich instytucji orędownikami i promotorami Aktywności Obywatelskiej.

 

Zespół projektowy przygotował szkolenie i czeka na przetestowanie go z 15 osobami z Polski, Niemiec, Austrii, Szwecji i Hiszpanii.
Te 15 osób miało również możliwość odbycia pierwszego spotkania przez Zoom. Motywacja i duże zainteresowanie tematem aktywnego obywatelstwa przez uczestników zapowiadają świetny dalszy przebieg projektu.

 

Jeśli chodzi o zespół polski to składać się on będzie z następujących osób: Jakub Mincewicz z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, Monika Wolańska z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej oraz Mariusz Mówka z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

 

Jako silni europejscy partnerzy współpracujemy z federacją edukacji dorosłych Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) z Barcelony (Hiszpania), internatowym uniwersytetem ludowych Färnebo Folkhögskola z Österfärnebo (Szwecja), SPES Zukunftsakademie w Schlierbach (Austria) oraz ze stowarzyszeniem uniwersytetów ludowych z Austrii (Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich) i Niemiec (Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum).

 

Projekty Erasmus+ mają zawsze charakter międzynarodowy. Żywa wymiana doświadczeń, zdań i dobrych praktyk z partnerami projektu z zagranicy oznacza dla Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, uczestniczących w projekcie edukatorów oraz dwustu innych zaangażowanych osób wielką szansę na nieszablonowe myślenie i poznanie innych koncepcji pracy uniwersytetów ludowych oraz aktywnego obywatelstwa.

 

Luty 2023

W jaki sposób uniwersytety ludowe i podobne do nich placówki edukacyjne w Europie rozwijają swoją pracę w zakresie promocji aktywności obywatelskiej i stają się źródłem rozwoju demokracji? Jest to główne pytanie projektu ERASMUS+ pt: "PROMOCITI". 

Teraz wreszcie opublikowaliśmy nasz pierwszy raport na temat aktywnego obywatelstwa i edukacji dorosłych. Możecie przeczytać wyniki 25 wywiadów z dyrektorami uniwersytetów ludowych i podobnych instytucji edukacyjnych w pięciu krajach europejskich. Przedstawiają one dziesięć skutecznych podejść do wzmacniania aktywnego obywatelstwa w uniwersytetach ludowych. 

 

Luty 2024

Wielki finał Promociti Erasmus+ na Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy, Polska 

Za kurtyną niesamowitej podróży, partnerzy projektu Promociti Erasmus+ zebrali się
w najstarszym i największym Uniwersytecie Ludowym w Polsce - Uniwersytecie Ludowym
w Radawnicy (członek Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych), kończąc przełomowy rozdział. To ostatnie spotkanie w ramach projektu międzynarodowego było nie tylko formalnym spotkaniem; było to święto jedności, nauki i wspólnych aspiracji.


W ciągu kilku dni spędzonych w malowniczej scenerii Polski, koordynatorzy i partnerzy projektu zagłębili się w istotę naszej współpracy. Refleksje nad trajektorią projektu, od jego ambitnych początków po owocne wyniki, sprzyjały żywej wymianie doświadczeń. Spełnione oczekiwania, wyciągnięte wnioski i konstruktywna krytyka były otwarcie dzielone, ucieleśniając ducha programu Erasmus +.


Znaczna część naszych dyskusji była poświęcona sednu naszej misji - badaniom, które oświetliły naszą drogę w trakcie trwania tego projektu. Znaczenie tych badań jest nie do przecenienia, ponieważ nie tylko wzbogaciły one naszą wiedzę, ale także utorowały drogę do przyszłych poszukiwań.


Żegnając się z tym rozdziałem, robimy to ze skarbnicą wspomnień, spostrzeżeń i wzmocnionych więzi. Projekt Promociti Erasmus+ dobiegł końca, ale wpływ naszej wspólnej podróży będzie rozbrzmiewał daleko i szeroko.

 

Dziękujemy wszystkim partnerom, koordynatorom i uczestnikom, którzy sprawili, że ten projekt stał się źródłem wiedzy, współpracy i innowacji. Nasza wspólna podróż dobiegła końca, ale nasiona, które wspólnie zasadziliśmy, obiecują przyszłość pełną możliwości.


Dopóki nasze drogi znów się nie skrzyżują, nieśmy ducha programu Erasmus+ z dumą i celem. 

 

 

 

 

Sfinansowano ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Zapisz się do Newsletter...

...i już zawsze będziesz na bieżąco!